Окуу-тарбиялык иштер

Иштин багыттары

  • Атуулдук-патриоттук;

Негизги маселе: тарыхка, баатырлардын эрдиктерине сый мамиле кылууну, өз мекенине берилүүнү үйрөтүү,

патриот-жаранды тарбиялоо.

Окуу-тарбиялык иштер    Окуу-тарбиялык иштер    Окуу-тарбиялык иштер

  • Этикалык жана кѳркѳм-эстетикалык;

Негизги маселе: этикалык баалуулуктар жөнүндө түшүнүктү бекемдөө, үй-бүлөнүн, жакшылыктын,

адилеттүүлүктүн жана ырайымдуулуктун ролдорун туура түшүндүрүп берүү.

Окуу-тарбиялык иштер   Окуу-тарбиялык иштер   Окуу-тарбиялык иштер

  • Спорттук-ден соолукту чыңдоочу;

Негизги максат: сергек жашоону жана спорт менен алектенүүнү үндөө.

Окуу-тарбиялык иштер     Окуу-тарбиялык иштер    Окуу-тарбиялык иштер

  • Укук бузуунун профилактикасы;

Негизги максаттары:  Окуучулар тарабынан уку бузуунун алдын алуу, мектептеги укук бузуу фактыларын

аныктоо жана жоюу.

Окуу-тарбиялык иштер    Окуу-тарбиялык иштер    Окуу-тарбиялык иштер

  • Тарбиялоо процессине үй-бүлѳнү тартуу

Негизги максат: Окуучуларды тарбиялоого үй-бүө мүчөлөрүн тартуу.